فیلانوس

09135652330

-

Visit Site

Description

روانشناسی تحلیلی -تئاتر فلسفی-نوشته های ادبی-داستان کوتاه
ما در اینجا سعی می کنیم به بررسی تاثیر و کنش محتوابا بهره از شخصیت شناسی تحلیلی و بازیگری بپردازیم.
Analytical Psychology - Philosophical Theater - Literary Writing - Short Story
We are here trying to examine the impact and content of analytic and acting personality.

Gallery