عدالتی که عشق به دنبال دارد چشم پوشی است، عدالتی که قانون به دنبال دارد مجازات است. مهاتما گاندی

-

-

Visit Site

Description

کم وبیش حقوقی-عباس هادی، وکیل دادگستری"

Gallery